Валута
BGN
  • USD
  • EUR
  • BGN
Меню
Профил
Език

Общи условия

С регистрацията си в настоящия електронен магазин, всеки потребител се съгласява и задължава да спазва обявените Общи Условия.
Моля, прочетете внимателно!

 

Предмет


Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени да регулират отношенията между търговско дружество "Лемакс БГ" ЕООД, което предоставя продукти и услуги, за краткост наричано ДОСТАВЧИК, и неговите клиенти, физически или юридически лица, които ползват продуктите и услугите с професионална или друга цел, наричани по-долу ПОТРЕБИТЕЛ, във връзка със заявяването и закупуването на предлаганите стоки чрез електронен магазин  www.lemaxadv.com, наричан по-долу „ПЛАТФОРМА”.

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия:

(1). Наименование на Доставчика:

„Лемакс БГ“ ЕООД

(2). Седалище и адрес на управление:

гр. София, ж.к. Белите брези, ул. Нишава, бл.19, ап.1, п.к. 1680

(3). Адрес за упражняване на дейността:

гр. София, ж.к. Белите брези, ул. Нишава, бл.19, ап.1, п.к. 1680

(4). Данни за кореспонденция:

Телефон: +359 (0) 2 958 1857

Имейл: lemaxadv@lemaxadv.com; lemaxbg@lemaxbg.com;

(5). Вписване в публични регистри: ЕИК 131475505

(6). Номер на удостоверение за администратор на личните данни: № 364711

(7). Надзорни органи:

- Комисия за защита на личните данни

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,

тел.: (02) 940 20 46

Email: kzld@government.bg; kzld@cpdp.bg;

Уеб сайт: www.cpdp.bg

- Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,

тел.: 02 / 980 25 24

Уеб сайт: www.kzp.bg

(8). Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG 131475505

Чл.3. Настоящите общи условия могат да бъдат обновявани по всяко време без лично уведомяване на Потребителите. Лемакс БГ (www.lemaxadv.com) не носи отговорност ако Потребителят не е прочел последния вариант на настоящите условия. Дата на публикуване на условията може да се види по всяко време на адрес: www.lemaxadv.com:

Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от Доставчика, който след извършване на промените се задължава да публикува в уебсайта на видно място съобщение за това. Промените в Общите условия не засягат отношенията между Потребителя и Доставчика, възникнали с валидно подадена преди уведомлението заявка за покупка на стока.

 


Условия за ползване на електронен магазин:

Чл.4. Доставчикът предоставя на Потребителя възможност да използва услугите на търговска платформа lemaxadv.com при съобразяване и спазване на настоящите "Общи условия".

Чл.5. Доставчикът се задължава да публикува в електронния магазин следната информация:

(1) Oписание на основните характеристики и изображение на всяка стока, съгласно посочената от производителя информация.

(2) Продажната цена на стоките е в Български лев (BGN), с включен ДДС.

Продуктите, които са обект на специална поръчка и цената завси от количство и брандиране, се получават след попълване на формуляр " Запитване за оферта".

(3) Информация за начините на плащане, доставка и изпълнение на договора.

(4) Условията, при които Потребителят може да се откаже от поръчката и при които стоката може да бъде върната, с изключение на случаите по "Закона за защита на потребителите".

(5) Периода, за който направеното предложение и цена са валидни;

(6) Минималната продължителност на договора - при договори за постоянна или периодична доставка на стоки или услуги.

(7) Всякаква друга информация, която доставчикът е длъжен да публикува, съгласно българското законодателство.

Чл.6. Потребителят получава право на достъп до Платформата след попълване на електронна регистрационна форма и получаването на одобрение. Потребителят се задлъжава да предостави изискуемите данни, като гарантира, че са верни, пълни, точни и при промяна ще ги актуализира в рамките на 3 дни от настъпването им. В случай, че Потребителят предостави неверни данни или настъпилите промени не са отразени в допустимия срок, Доставчикът има право да прекрати поръчка и да прекъсне потребителския достъп. Потребителят носи отговорност да управлява изискуемата от Платформата информация.

(1) Потребителят може по всяко време да поиска заличаване на профила си, което се извършва единствено след изпълнението на всички валидно подадени заявки и съответно заплащане на дължимите суми.

(2) При прекратяване на търговските взаимоотношения Доставчикът предприема действия по дезактивиране на потребителския профил и заличаване паролата за достъп.

Чл.7. С акта на регистрацията, Потребителят изразява съгласие с настоящите Общи условия, с което се счита за обвързан с клаузите им. От момента на обвързване на Потребителя с клаузите на настоящите Общи условия възниква възможността същият да използва услугите на търговската платформа www.lemaxadv.com

Чл.8. Потребителят има право на достъп до Платформата след успешна идентификация, извършена посредством модул за контрол на достъпа и потребителско име и парола, създадени на етап регистрация.

(1) Потребителското име и парола, създадени на етап регистрация, се смятат за поверителна информация. Потребителят носи пълна отговорност в случай на неоторизиран достъп.

Чл.9. Доставчикът има право да използва електронни модули, интернет препратки към други интернет страници, както и други дигитални инструменти, включително такива, предоставени от трети лица.

Чл.10. С приемане на настоящите общи условия, потребителят декларира, че е съгласен неговите данни да бъдат временно обработвани от доставчика за целите на качествено обслужване посредством електронна платформа при взаимна безопасност.

 


Условия за поръчка

Чл. 11 Потребителят има право да подава заявки, посредством електронен модул за поръчки в Платформата, при следните условия:

(1) Една заявка се счита за валидна, когато еднозначно е определено и за двете страни: вида стока и услуга, количество, цена, начин и срок за доставка и начина на плащане.

(2) Една заявка се счита за приета, когато Доставчикът, или негов упълномощен представител, осъществи контакт с Потребителя и потвърди поръчката.

(3) При посочени непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на заявката, същата се счита за невалидна и за Доставчика не възниква задължение за нейното изпълнение.

(4) Потребителят се задължава да заплати продажната цена на валидно подадените от него заявки за закупуване на стокa.

(5) Потребителят има право да прекрати валидно подадена заявка, като заплати възникналите за Доставчика производствени и транспортни разходи, при наличието на такива.

Чл.12. Всички цени са в български левове, с включен ДДС.

Продуктите, които са обект на специална поръчка и цената завси от количство и брандиране се получават след попълване на формуляра "Запитване за оферта".

(1) Освен ако не е отбелязано друго, посочената цена се отнася за 1 брой от съответната стока и не включва разходите за доставка, както и рекламни надписи върху съответната стока.

(2) Потребител, желаещ да заплати цената в чуждестранна валута по смисъла на Валутния закон предприема действия по уговаряне с Доставчика или негов упълномощен представител за изчисляване на точен размер на цената на заявената стока в съответната чуждестранна валута.

Чл.13. Сумата на заявените стоки и услуги, включваща разходи за доставка, обработка и други, може да бъде заплатена по банков път или наложен платеж (пощенски паричен превод).

(1) Инструкции за банков превод (трансфер):

Име на банка: Райфайзен банк България ЕАД

Име на бенефициент: "Лемакс БГ" ЕООД

Сметка номер (IBAN): BG37RZBB91551069042614

BIC: RZBBBGSF

(2) Инструкции за наложен платеж (пощенски паричен превод):

При избор за плащане чрез наложен платеж (пощенски паричен превод) при доставката, цялата сума се изплаща на куриера, за което куриерът издава неодходимите документи, които се прилага към фактурата вместо наша касова бележка.

 

 

Условия за доставка

Чл.14. Закупената стока се доставя на посочения от Потребителя адрес за доставка, опакована и транспортирана съобразно вида й. Срокът на доставка се уговаря при приемане на заявката, като Доставчикът запазва правото си на промени при възникнали специални обстоятелства.

(1) Потребителят или негов упълномощен представител подписва придружаващите стоката документи, служещи за потвърждение за успешна доставка.

(2) В случай, че Потребителя не бъде намерен на посочения от него адрес в срока за доставка или не бъде осигурен достъп или условия за предаване на стоката, Доставчикът се освобождава от задължението си да достави заявената стока. Потребителят може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка като поема всички възникнали разходи и започва да тече нов срок за доставка.

(3) В случай, че решите да се откажете от поръчката или да направите промяна е необходимо да го направите преди нейното изпращане.

(4) Ако при получаването на Вашата поръчка, тя е с нарушена опковка, поради неправилно транспортиране или има липси, рекламацията ще бъде уважени само в присъствието на куриера. Рекламацията се отразява със забележка в товарителницата на куриера.

Условия за замяна

Чл.15. Потребителят има право да замени закупената стока в срок до 14 дни от датата на доставка, при следните условия:

(1) Върнатата стока е неизползвана, ненаранена, чиста, без странични миризми или повреди, в оригинална опаковка.

(2) Към стоката има приложенo доказателство за покупката във вид на документ, издаден от Доставчика и куриерската фирма.

(3) Стоката е обезопасена от повреждане по време на транспорт и изпратена на адрес:

гр. София, ж.к. Белите брези, ул. Нишава, бл.19, ап.1, п.к. 1680.        

(4) Потребителят носи отговорност за повреди, настъпили по време на транспорт в следствие на неподходяща опаковка, като наранената стока ще бъде изпратена обратно към него за негова сметка.

(5) Разходите за връщане на доставена стока и разходите за изпращане на заменяща стока са за сметка на Потребителя.

(6) Доставчикът предлага замяна от наличните стоки или договаря условия за нова заявка. При замяна за по-скъпа стока, Доставчикът информира Потребителя за необходимо доплащане.

(7) Потребителят трябва да разполага с уважителна причина за замяна и да спази описаните условия, в противен случай замяната няма да може да бъде извършена.

 

 

Условия за отказ от поръчка и възстановяване на платена сума

Чл.16. Потребителят има право да върне закупена стока в срок до 14 дни от датата на доставка, при следните условия:

(1) Необходимо е да ни уведомите, че искате да върнете стоката.

Стоката се връща за сметка на Получателя до нашия адрес: . София, ж.к. Белите брези, ул. Нишава, бл.19, ап.1, п.к. 1680.

(2) Към стоката има приложенo доказателство за покупката във вид на документ, издаден от Доставчика и куриерската фирма;

(3) Стоката се преглежда в нашия офис и при положение, че не се устоновят повреждане на стока и опаковка, сумата се възстановява на посочена от потребителя банкова сметка.

(4) Връщането на продукта може да бъде отказано от "Лемакс БГ" ЕООД, когато стоката не е в добър търговски вид, налице са повреди в опаковката, следи от ползване, физичски нараняваня, липса на окомплектовка, деформации по продукта.

 


Условия за рекламация

Чл.17. Потребителят има право да рекламира закупената стока в срок до 14 дни от датата на доставка, при следните условия:

(1) Рекламирана стока се счита за такава, когато има фабричн дефект, надраскана повърхност или нещо друго, което я прави негодна за употреба.

(2) Върнатата стока трябва да бъде неизползвана и в оригинална опаковка.

(3) Към стоката има приложенo доказателство за покупката във вид на документ, издаден от Доставчика и куриерската фирма.

(4) Стоката е обезопасена от повреждане по време на транспорт и изпратена на адрес:

гр. София, ж.к. Белите брези, ул. Нишава, бл.19, ап.1, п.к. 1680.            

 


Отговорност и Ограничения

Чл.18. Доставчикът:

(1) Се задължава да полага грижа информацията в магазина да се поддържа винаги вярна и актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата във всеки момент.

(2) Не носи отговорност за непредоставяне на достъп до магазина, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет.

(3) Не гарантира, че достъпът до магазина ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята му.

(4) Доколкото не разполага с възможността да променя, контролира или по друг начин да влияе върху качеството и годността за употреба на заявените от Потребителя стоки, не отговаря за съответствието им с приложимите нормативни изисквания и техните качества.

(5) Не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством него.

(6) Няма обективната възможност и задължение да контролира Интернет страниците и ресурсите, станали достъпни чрез поставените в магазина и в потребителския профил електронни препратки.

(7) Не носи отговорност за противоправния характер на съдържанието и материалите, находящи се на тези Интернет страници и ресурси, както и за съдържание създадено на Платформата от Потребителя.

(8) Не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от използването, достъпa или недостоверността на тези материали и съдържание.

(9) Няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Потребителят използва Платформата.

 


Чл.19. Потребителят се задължава:

(1) Да предостави валидни телефон, адрес и електронна поща за кореспонденция.

(2) Да плати цената на заявената от него стока и куриерска услуга и да не възпрепятства нейната доставка.

(3) Да предприема необходимите мерки за опазване в тайна на информацията за достъп до платформата; да уведомява незабавно Доставчика в случай на неправомерен достъп или при вероятност от такъв; Да прекратява потребителската си сесия с оглед спецификата на Интернет протоколите и сигурността при опазването на данните за парола; Потребителят е длъжен да обезщети Доставчика и за всички вреди, причинени от трети лица, на които е предоставил паролата си.

(4) Да не подава фиктивни или невалидни заявки или друга невярна информация.

(5) Да спазва реда и условията за предявяване на рекламации и отправяне на искания за замяна на заявени стоки, ред и условия публикувани на уебсайта за електронна търговия www.lemaxadv.com и декларира, че се счита за обвързан с тези ред и условия.

(6) Да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

(7) Да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост.

(8) Да уведомява незабавно Доставчика за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на магазина.

(9) Да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг потребител, да не осъществява достъп извън предоставения му, да не възпрепятства други потребители да използват магазина.

(10) Да не извлича без изричното съгласие на Доставчика чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени в магазина и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид.

(11) Да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група лица.

(12) Да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.

При неспазване на задълженията Доставчикът има право незабавно и без предварително предупреждение да спре достъпа на Потребителя и трети лица до потребителския му профил, както и право на обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на задълженията по предходната алинея от страна на Потребителя. В тези случаи Доставчикът има правото да сезира компетентните държавни органи за установяване на съответното нарушение.

(13) Потребителят е длъжен да обезщети Доставчика и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, платени обезщетения, деловодни разноски, настъпили вследствие на предявени искове от трети лица във връзка с неизпълнение на задълженията на Потребителя по настоящия договор, нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, добрите нрави и/или Интернет етиката.

 


Приложимо право

Чл.19. Договорът между страните се прекратява и при настъпване на някое от следните обстоятелства: преустановяване на дейността от Доставчика; прекратяване поддържането на магазина; с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна, в случай на неизпълнение на задълженията й по договора или в други предвидени в закон случаи.

Чл.20. Страните декларират, че в случай, че е налице недействителност на отделни части от настоящите Общи условия, това няма да влече недействителност на настоящите Общи условия, като отделните недействителни клаузи ще се считат заместени по право от повелителни правила на закона.

Чл.21. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани по съдебен ред от компетентния съд в град София.

Чл.22. Писмената форма се счита за спазена чрез изпращане на електронна поща, натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва от Потребителя или отбелязване в поле в уебсайта на Доставчика и други подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

Чл.23. За неуредените въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България.

гр. София

22/04/2021 год.